Akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita.

Į pensijų turtą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal valdymo įmonės bei pensijų fondo dalyvių prievoles. Valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimas 1.

Valdymo įmonės kapitalo reikalavimai 1. Valdymo įmonės nei pradinis, nei įstatinis kapitalas negali būti mažesni kaip eurų. Tuo atveju, kai valdymo įmonės valdomų investicijų portfelių vertė viršija eurų, valdymo įmonė privalo padidinti nuosavą kapitalą suma, kuri turi būti ne mažesnė kaip 0,02 procento dydžio, kuriuo viršijama eurų valdomų investicijų portfelių vertė. Didėjant valdomų investicijų portfelių vertei, toks valdomo ir nuosavo kapitalo santykis turi būti užtikrinamas nuolat, kol nuosavo kapitalo dydis pasiekia 10 idiotas prekybos opcionais vadovas. Valdymo įmonės įstatinį kapitalą sudaro įstatuose nustatytas visiškai apmokėtas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas kapitalas.

Registruojamas tik visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas. Turtiniai įnašai negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Turtiniu įnašu gali būti tik nekilnojamasis turtas, būtinas tiesioginei valdymo įmonės veiklai.

Kaip pradėti kaupti III pakopoje? Pasirinkite pensijų fondą Pasirinkite Jums tinkamą fondą pagal savo amžių. Nepamirškite, kad įmokas į pensijų sąskaitą gali mokėti ir Jūsų artimieji ar darbdavys, tad iš anksto apie tai susitarkite su įmokų mokėtojais. Nustatykite reguliarų mokėjimą Gerų rezultatų galite pasiekti, jei įmokos į pensijų fondą bus pervedamos periodiškai pavyzdžiui, kas mėnesį.

Ne mažiau kaip eurų valdymo įmonės nuosavo kapitalo turi būti investuota į diversifikuotą investicijų portfelį, kuriam taikomi šio Įstatymo 46, 47 ir 49 straipsniuose akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita reikalavimai.

Likusią nuosavo kapitalo dalį valdymo įmonė valdo savo nuožiūra, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos. Valdymo įmonė privalo laikytis Vertybinių popierių komisijos nustatytų kapitalo pakankamumo reikalavimų.

Garantijų rezervas 1. Tuo atveju, kai valdymo įmonė prisiima įsipareigojimus garantuoti pensijų fondo dalyviams tam tikrą pajamingumą, turi būti formuojamas garantijų rezervas.

Call pasirinkimo sandorio pavyzdys

Šio rezervo formavimo, investavimo ir naudojimo tvarka turi būti suderinta su Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių komisija turi teisę duoti nurodymus pakeisti ir ar papildyti garantijų formavimo, investavimo ir naudojimo tvarką. Garantijų rezervas investuojamas į diversifikuotą investicijų portfelį, kuriam taikomi šio Įstatymo 46, 47 ir 49 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Vertybinių popierių komisija turi teisę nustatyti: 1 konfidencialios informacijos saugojimo tvarką; 2 vidaus kontrolės vykdymo tvarką; 3 periodinių ataskaitų, kitų ataskaitų, pranešimų visuomenei ir Vertybinių popierių komisijai turinį ir pateikimo tvarką bei kitokios informacijos skelbimo tvarką; 4 valdymo įmonės kapitalo pakankamumo reikalavimus; 5 pradinio kapitalo ir grynųjų aktyvų apskaičiavimo tvarką ir principus; 6 sandorio šalies rizikos tikrinant, ar laikomasi diversifikavimo reikalavimų, skaičiavimo tvarką; 7 pensijų fondų valdymo perdavimo bei pensijų fondų panaikinimo ir panaikintų pensijų fondų turto pardavimo tvarką; 8 pensijų sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo bei apskaitos vienetų apskaitos tvarkymo reikalavimus; 9 papildomus pensijų įmokų ir į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų konvertavimui į apskaitos vienetus ir atvirkščiai reikalavimus; 10 pensijų fondų taisyklių tvirtinimo tvarką; 11 šiame Įstatyme numatytų leidimų ir licencijų išdavimo tvarką.

akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita nekvalifikuotų akcijų pasirinkimo sandorių mokestinis poveikis

Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio valdymo, turi teisę dalį savo funkcijų, susijusių su pensijų fondų valdymu, pavesti atlikti kitai įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, tik gavusi išankstinį Vertybinių popierių komisijos leidimą. Pavesti atlikti dalį funkcijų galima tik tuo atveju, jeigu: 1 tai netrukdys prižiūrėti valdymo įmonę ir nepakenks dalyvių interesams; 2 Vertybinių popierių komisija su atitinkamos valstybės ne Europos Sąjungos narės, kurioje licencijuotai įmonei yra pavedama dalis funkcijų, priežiūros institucija yra sudariusi susitarimą dėl keitimosi informacija; 3 valdymo įmonės vadovai visada gali stebėti įgaliotinio veiklą; 4 valdymo įmonė gali visada, kai to reikia dalyvių interesams, duoti įgaliotiniui papildomų nurodymų arba panaikinti įgaliojimą; 5 įgaliotinis yra kvalifikuotas ir gali atlikti nurodytas funkcijas; 6 valdymo įmonės pensijų fondo taisyklėse nurodyta, kokias funkcijas leista pavesti atlikti kitai įmonei.

Valdymo įmonė neturi teisės pavesti kitiems asmenims tiek savo funkcijų, kad pačiai jų iš esmės nebeliktų.

akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita obuolių akcijų pasirinkimo diagrama

Draudžiama dalį savo funkcijų pavesti depozitoriumui, kuris saugo tos valdymo įmonės valdomų pensijų fondų turtą šis draudimas netaikomas pensijų sąskaitų tvarkymo ir pensijų kaupimo sutarčių sudarymo atstovaujant valdymo įmonę funkcijomsar kitiems asmenims, turintiems priešingų interesų, galinčių susikirsti su valdymo įmonės ar dalyvių interesais.

Dalies funkcijų atlikimo pavedimas kitiems asmenims valdymo įmonės nuo atsakomybės neatleidžia. Valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimas 1. Asmens turimi balsai skaičiuojami Vertybinių popierių rinkos įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje minėtas asmuo turi pateikti Vertybinių popierių komisijai jos nustatyto turinio prašymą, o Vertybinių popierių komisija ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos turi pranešti jam apie leidimą įsigyti akcijų paketą arba atsisakymą leisti jį įsigyti.

Vertybinių popierių komisija gali atsisakyti leisti įsigyti akcijų paketą, jeigu: 1 fizinis asmuo juridinio asmens — vadovai ar kontroliuojantys asmenys nėra nepriekaištingos akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita 2 fizinis asmuo negali įrodyti turto ar akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita, už kurias įsigyjamos akcijos, legalumo; 3 fizinis asmuo yra vertybinių popierių biržos, Vertybinių popierių komisijos ar depozitoriumo, kuris saugo tos valdymo įmonės valdomų pensijų fondų turtą, darbuotojas; 4 juridinis asmuo nepateikė informacijos apie savo akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita, veiklą ar finansinę būklę; 5 išdavus leidimą, tarp asmenų atsirastų toks glaudus ryšys, kuris būtų pagrindas atsisakyti išduoti valdymo įmonės licenciją.

Atsisakymas leisti įsigyti akcijų paketą turi būti motyvuotas raštu ir gali būti skundžiamas teismui. Jeigu Vertybinių popierių komisija sutinka leisti įsigyti akcijų paketą, ji turi nustatyti ketinimo įvykdymo terminą.

Valdymo įmonė, sužinojusi apie akcijų paketo, peržengiančio šiame straipsnyje nustatytas ribas, įsigijimą ar perleidimą, apie tai turi nedelsdama informuoti Vertybinių popierių komisiją. Metinė informacija apie asmenis, turinčius akcijų paketus, ir tų paketų dydžius Akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita popierių komisijai pateikiama šios nustatyta tvarka.

Rašykite mums

Be Vertybinių popierių komisijos leidimo kai jis buvo reikalingas akcijų įsigijusio asmens turimos akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime praranda balso teisę, kol bus gautas reikiamas leidimas. Vertybinių popierių komisija išduoda šiuos išankstinius leidimus: 1 depozitoriumui pakeisti; 2 pensijų turto valdymui perduoti kitai valdymo įmonei; 3 sutarčiai su depozitoriumu sudaryti ar pakeisti; 4 valdymo įmonei reorganizuoti ar pertvarkyti; 5 valdymo įmonei likviduoti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu; 6 valdymo įmonės akcijų paketui įsigyti ar padidinti; 7 pensijų fondui panaikinti; 8 valdymo funkcijų dalį pavesti kitai įmonei.

Vertybinių popierių komisija leidimo gali neišduoti tik tuo atveju, jei tai prieštarautų teisės aktams ar pažeistų dalyvių interesus.

Valdymo įmonės auditui taikomi Audito įstatymo ir Finansų įstaigų įstatymo nustatyti reikalavimai. Draudimai perleisti pensijų turtą 1. Pensijų turtas negali būti perleistas jį valdančiai valdymo įmonei, tokios įmonės vadovui, valdybos, stebėtojų tarybos nariams ar įmonės darbuotojams bei jų sutuoktiniams.

Taip pat draudžiama iš šioje dalyje nurodytų asmenų įsigyti turtą pensijų fondo lėšomis. Pensijų turtas negali būti skolinamas, įkeičiamas, juo negalima garantuoti ar laiduoti kitų asmenų įsipareigojimų. Tai nereiškia, kad draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtų vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar kitų šio Įstatymo 46 straipsnyje numatytų investavimo objektų.

Pensijų fondo lėšomis negali būti sudaromi sandoriai dėl vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar kitų investicinių priemonių, kurių jis neturi, pardavimo. Valdymo įmonė, veikianti pensijų fondo lėšomis, negali skolintis, išskyrus paskolas iki 10 akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita grynųjų aktyvų vertės iki 3 mėnesių terminui, kurios būtinos likvidumui palaikyti.

Skambinkite naudodami „Skype'ą“

Tai nereiškia draudimo skolintis užsienio valiutą, už kurią perkami vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės, jei paskolos grąžinimui užtikrinti paskolos davėjui duodama ne mažesnė suma kita valiuta. Paslaugų siūlymas ir reklama 1. Valdymo įmonei, kitiems jos įgaliotiems ar kitaip su ja susijusiems asmenims draudžiama skelbti informaciją, kuri yra neteisinga, neišsami ar gali būti klaidinanti. Valdymo įmonė, kiti jos įgalioti ar kitaip su ja susiję asmenys gali daryti pareiškimus naudodami prognozuojamus skaičius tik Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka.

  1. III pakopos pensijų fondai - INVL
  2. Dvejetainiai pasirinkimai uk įstatymas
  3. Pasirinkimo sandoriai - Swedbank
  4. Kaip parduoti pardavimo pasirinkimo sandorį etrade

Teikdama informaciją potencialiam ar esamam dalyviui apie galimas pensijų išmokas, valdymo įmonė, jos atstovai ar kitaip su ja susiję asmenys turi teisę naudoti pensijų skaičiuoklę, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus: 1 pateikiama informacija privalo būti aiški ir neklaidinanti; 2 turi būti pateikiamos prielaidos, kuriomis remiantis atliekami skaičiavimai; 3 turi būti pateikiami paaiškinimai, kaip suprasti skaičiavimo rezultatus; 4 turi būti pateikiamas taikomų gomarket dvejetainis variantas metodų aprašymas; 5 šalia skaičiavimo rezultatų turi būti įspėjimas, kad valdymo įmonė jų negarantuoja.

Valdymo įmonė, kuri prisiima įsipareigojimus dalyviams garantuoti tam tikrą pajamingumą, turi teisę daryti pareiškimus naudodama prognozuojamus skaičius, skelbti informaciją apie numatomas investicines pajamas ir kitas su tuo susijusias prognozes, neviršydama prisiimtų įsipareigojimų.

Pensijų kaupimo veiklos reklamoje gali būti tik pensijų fondo taisyklėse ir periodinėse ataskaitose esanti informacija.

Daugiau Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Reklamos tikslais valdymo įmonė gali parengti ir platinti sutrumpintas pensijų fondo taisykles, kuriose gali būti tik Vertybinių popierių komisijos patvirtintose pensijų fondo taisyklėse esanti informacija. Valdymo įmonės, jos įgaliotų ar kitaip su ja susijusių asmenų skelbiamos reklamos turinys ir forma turi būti iš anksto suderinti su Vertybinių popierių komisija.

Vertybinių popierių komisija privalo uždrausti skelbti neteisingą, klaidinančią ar neišsamią reklamą ir įpareigoti paneigti, patikslinti ar papildyti jau paskelbtą tokią reklamą. Valdymo įmonė yra atsakinga už tinkamą asmenų, teikiančių informaciją apie pensijų kaupimo veiklą ir akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita sudarančių pensijų kaupimo sutartis, parinkimą bei apmokymą ir turi akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita, kad šie asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos.

Vertybinių popierių komisija turi teisę nustatyti asmenų, teikiančių informaciją apie pensijų kaupimo veiklą ir ar sudarančių pensijų kaupimo sutartis valdymo įmonės vardu, kvalifikacinius reikalavimus. Teikti informaciją apie pensijų kaupimo veiklą ir ar sudaryti pensijų kaupimo sutartis valdymo įmonės vardu gali tik nepriekaištingos reputacijos ir pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus išmanantys asmenys.

Straipsnio pakeitimai: Nr. IX, Žin. Šio Įstatymo nustatytos poveikio priemonės gali būti taikomos esant bent vienam iš šių pagrindų: 1 valdymo įmonė Vertybinių popierių komisijai pateikė neteisingą informaciją; 2 Vertybinių popierių komisijai nepateikta priežiūrai atlikti būtina informacija ar dokumentai; 3 nebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis buvo išduota licencija; 4 pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai; 5 valdymo įmonė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų dalyviams arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje.

Poveikio priemonė parenkama atsižvelgiant į pažeidimo, kurio pagrindu ji taikoma, turinį ir pažeidimo bei poveikio priemonės taikymo padarinius įmonei, dalyvių interesams ir finansų sistemos saugumui.

Akcijų pasirinkimo sandorių sąskaita

Poveikio priemonių taikymo klausimas svarstomas iš anksto apie tai pranešus valdymo įmonei ir sudarius jai galimybes pasiaiškinti. Atstovo neatvykimas į klausimo svarstymą ar paaiškinimų akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita nėra kliūtis priimti sprendimą taikyti poveikio priemones. Sprendimas taikyti poveikio priemones gali būti priimtas, jei praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, — ne daugiau kaip 2 metai nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos.

Laikinasis atstovas veiklos priežiūrai 1. Neatidėliotinais atvejais, siekdama išvengti pensijų turto nuvertėjimo ar akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita jo netekimo, Vertybinių popierių komisija turi teisę paskirti savo laikinąjį atstovą valdymo įmonės veiklos priežiūrai. Valdymo įmonės vadovai, prieš imdamiesi Vertybinių popierių komisijos sprendime dėl laikinojo atstovo veiklos priežiūrai paskyrimo išvardytų veiksmų, turi gauti laikinojo atstovo veiklos priežiūrai sutikimą.

Laikinasis atstovas atšaukiamas, kai: 1 nustatoma, kad įmonė gali patikimai veikti; 2 įmonei iškeliama bankroto byla; 3 panaikinamas valdymo įmonės licencijos galiojimas.

Vertybinių popierių komisija turi teisę panaikinti valdymo įmonei išduotos licencijos galiojimą, jei: 1 šio Įstatymo nustatyta tvarka pritaikoma tokia poveikio priemonė; 2 licencijos turėtojas pats raštu kreipiasi dėl licencijos galiojimo panaikinimo; 3 licencijos turėtojas per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo nepradeda pensijų kaupimo veiklos ar daugiau kaip 6 mėnesiams nutraukia šią veiklą.

akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita ar td ameritrade turi dvejetaines galimybes

Valdymo įmonės reorganizavimo, pertvarkymo proceso ypatumai 1. Prieš priimant sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti valdymo įmonę, turi būti gautas Vertybinių popierių komisijos leidimas.

Valdymo įmonės reorganizavimo sąlygose, be kitos civilinio kodekso, akcinių bendrovių įstatymo reikalaujamos informacijos, turi būti nurodomas pensijų fondų ir jų dalyvių skaičius, pateikiami duomenys apie akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita ir priimamus valdyti pensijų fondus ir jų turtą, apie valdymo įmonės nuosavą turtą, depozitoriumą, taip pat valdymo įmonės prievolių perdavimo ir priėmimo sąlygos ir terminai, turtinės ir neturtinės pensijų fondų dalyvių teisės po reorganizavimo, šių teisių ir pareigų įgijimo terminai.

Apie reorganizavimą, pertvarkymą valdymo įmonė privalo paskelbti Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka. Po reorganizavimo, pertvarkymo veiksiančios valdymo įmonės turi iš naujo gauti licenciją. Po reorganizavimo ar pertvarkymo veiksiančiai valdymo įmonei negavus licencijos, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl reorganizavimo ar pertvarkymo laikomas negaliojančiu.

Pz dvejetainiai variantai apie reorganizavimo, pertvarkymo eigą ir terminus turi būti akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita kiekvienam to pareikalavusiam valdymo įmonės akcininkui, pensijų fondo dalyviui, Vertybinių popierių komisijai. Reorganizuojama valdymo įmonė, gavusi Vertybinių popierių komisijos leidimą ir laikydamasi jos nustatytos tvarkos, gali be pensijų fondų dalyvių sutikimo perduoti pensijų fondų valdymą kitai valdymo įmonei, jeigu ši perima visus atitinkamų pensijų fondų taisyklėse ir pensijų kaupimo sutartyse numatytus įsipareigojimus pensijų fondų dalyviams.

Šio straipsnio atitaisymas skelbtas: Žin. Valdymo įmonės bankroto procedūra gali būti vykdoma tik teismo tvarka. Vertybinių popierių komisija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos valdymo įmonei iškėlimo. Teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pareiškimo gavimo dienos turi priimti nutartį iškelti bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti.

Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti Vertybinių popierių komisijai. Valdymo įmonės administratorius Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka organizuoja pensijų fondų valdymo perdavimą kitai valdymo įmonei. Administratorius turi teisę perduoti pensijų fondo valdymą kitai valdymo įmonei be dalyvių sutikimo, jeigu pensijų fondą priimanti valdymo įmonė perima visus įsipareigojimus dalyviams.

Iš pensijų fondo valdymo santykių kylantys dalyvių reikalavimai valdymo įmonei turi būti patenkinami iš valdymo įmonės nuosavo turto pirmiausiai įstatymų nustatyta tvarka atlyginus įkaito turėtojui, bet prieš pradedant tenkinti kitų valdymo įmonės kreditorių reikalavimus.

Valdymo įmonės likvidavimo proceso ypatumai 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu valdymo įmonė gali būti likviduojama tik tuo atveju, jeigu ji visų pensijų fondų valdymą Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka yra perdavusi kitai valdymo įmonei arba jeigu ji Vertybinių popierių komisijos leidimu ir jos nustatyta tvarka yra panaikinusi visus pensijų fondus dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę.

Valdymo įmonė gali be dalyvių sutikimo perduoti pensijų fondo valdymą kitai valdymo įmonei, jeigu pensijų fondo valdymą perimanti valdymo įmonė prisiima visus įsipareigojimus dalyviams. Ne vėliau kaip per 3 dienas po visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo likviduoti valdymo įmonę apie tai turi būti raštu pranešta Vertybinių popierių komisijai bei juridinių asmenų registro tvarkytojui ir nurodomi paskirto likvidatoriaus duomenys. Apie likvidavimą valdymo įmonė privalo paskelbti Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka.

Informacija apie valdymo įmonės likvidavimo eigą ir terminus turi būti pateikta kiekvienam to pareikalavusiam valdymo įmonės akcininkui, jos valdomo pensijų fondo dalyviui ir Vertybinių popierių komisijai. Likviduojamos valdymo įmonės likvidatorius yra atsakingas už neperduotų kitoms valdymo įmonėms valdyti pensijų fondų pensijų turto padalijimą. Likviduota valdymo įmonė gali būti išregistruota iš juridinių asmenų registro tik baigus jos valdytų pensijų fondų pensijų turto padalijimą.

Pasirinkimo sandoriai

Pensijų fondo sudarymas ir pensijų fondo taisyklės 1. Pensijų kaupimo veikla valdymo įmonės valdomuose pensijų fonduose grindžiama pensijų fondo taisyklėmis. Pensijų fondo taisykles tvirtina valdymo įmonės valdyba sprendimu. Valdymo įmonė pensijų kaupimo dalyvių įmokas į pensijų fondą gali pradėti rinkti tik po to, kai pensijų fondo taisykles patvirtina Vertybinių popierių komisija nusistatyta tvarka.

Pensijų fondo taisyklėse gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam Įstatymui ir Vertybinių popierių komisijos nustatytiems reikalavimams.

Put pasirinkimo sandorio pavyzdys

Valdymo įmonė privalo sudaryti galimybes visiems asmenims susipažinti su Vertybinių popierių komisijoje patvirtintomis pensijų fondų taisyklėmis ir jų pakeitimais. Valdymo įmonė privalo raštu pranešti kiekvienam valdomo pensijų akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita dalyviui apie atitinkamo pensijų fondo taisyklių pakeitimus ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.

Pensijų fondo taisyklių pakeitimai įsigalioja praėjus 30 dienų nuo jų patvirtinimo Vertybinių popierių komisijoje. Pensijų fondo investavimo strategija 1.

Valdymo įmonės kapitalo reikalavimai 1. Valdymo įmonės nei pradinis, nei įstatinis kapitalas negali būti mažesni kaip eurų. Tuo atveju, kai valdymo įmonės valdomų investicijų portfelių vertė viršija eurų, valdymo įmonė privalo padidinti nuosavą kapitalą suma, kuri turi būti ne mažesnė kaip 0,02 procento dydžio, kuriuo viršijama eurų valdomų investicijų portfelių vertė.